Működő példaprogram, nyers - azaz nem terminál emulációs - adatforgalomra.

A program kiír egy byte-ot a portra majd olvas egyet onnan. Ha nem érkezik adat, akkor blokkolva marad, ez esetben CTRL-C-vel szakítható meg a futása.

Vissza


/*
 * RS232C mintaprogram 
 * 
 * fordítás: gcc -Wall -o rs232_skeleton rs232_skeleton.c
 * 
 * használat: ./rs232_skeleton port_neve
 * például  ./rs232_skeleton /dev/ttyS0
 * 
 */

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#define EINTR_RETRY(expression) \
  ({ \
    long int _result; \
    do _result = (long int) (expression); \
    while (_result == -1L && errno == EINTR); \
    _result; \
  })

int
open_port (char *port_name)
{
 int fd;

 fd = EINTR_RETRY (open (port_name, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY));
 if (fd == -1)
  {
   perror ("open_port: Unable to open port");
  }
 else
  fcntl (fd, F_SETFL, 0);

 return (fd);
}

int
close_port (int fd)
{
 int ret_val;

 ret_val = EINTR_RETRY (close (fd));

 return (ret_val);
}

int
write_byte (int fd, unsigned char out_byte)
{
 int ret_val;
 int bytes_out;

 bytes_out = EINTR_RETRY (write (fd, &out_byte, 1));

 ret_val = 0;
 if (bytes_out != 1)
  ret_val = -1;

 return (ret_val);
}

int
read_byte (int fd, unsigned char *in_byte)
{
 int ret_val;
 int bytes_in;

 bytes_in = EINTR_RETRY (read (fd, in_byte, 1));

 ret_val = 0;
 if (bytes_in != 1)
  ret_val = -1;

 return (ret_val);
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
 int fd;
 int ret_val;
 struct termios my_options;
 unsigned char byte0;


 if (argc < 2)
  {
   fprintf (stderr, "Error: missing device name argument!\n");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 printf ("Port: %s\n", argv[1]);

 fd = open_port (argv[1]);
 if (fd < 0)
  {
   fprintf (stderr, "Error: opening device %s!\n", argv[1]);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 tcgetattr (fd, &my_options);

 // 9600 Baud
 cfsetispeed (&my_options, B9600);
 cfsetospeed (&my_options, B9600);

 // 8 bit, paritás letiltva (8N1)
 my_options.c_cflag &= ~PARENB;
 my_options.c_cflag &= ~CSTOPB;
 my_options.c_cflag &= ~CSIZE;
 my_options.c_cflag |= CS8;

 // Hardware handshake letiltás
 my_options.c_cflag &= ~CRTSCTS;

 // Olvasás engedélyezés
 my_options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);

 // Nyers adatfolyam kiválasztása
 my_options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);

 // Nyers adatfolyam kiválasztása
 my_options.c_oflag &= ~OPOST;

 tcsetattr (fd, TCSANOW, &my_options);


 tcflush (fd, TCIOFLUSH);

 ret_val = write_byte (fd, '\x00');
 if (ret_val < 0)
  {
   fprintf (stderr, "Error: writing device %s!\n", argv[1]);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 ret_val = read_byte (fd, &byte0);
 if (ret_val < 0)
  {
   fprintf (stderr, "Error: reading device %s!\n", argv[1]);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 ret_val = close_port (fd);
 if (ret_val < 0)
  {
   fprintf (stderr, "Error: closing device %s!\n", argv[1]);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 return (0);
}